လုပ္ငန္းခြင္ လက္သင့္ခံႏိုင္ေသာ အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ

Facebook ရွိ လုပ္ငန္းခြင္မွ ႀကိဳဆိုပါ၏!
ဤအရာသည္ Facebook ၏ သုံးစြဲသူဗားရွင္းႏွင့္ ျခားနားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အသုံးျပဳရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္သည္ကို၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ သတိထားပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈကို သင့္အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႔အစည္း ("အဖြဲ႔အစည္း") က သင့္အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းခြင္မွာ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေပးေသာ ကိရိယာ သို႔မဟုတ္ အေကာင့္တြင္ အသုံးျပဳပါက၊ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ သင္၏လုပ္ငန္းခြင္အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္မူဝါဒမ်ား ရွိေနႏိုင္ၿပီး သင္၏ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အသုံးျပဳမႈသည္ ထိုမူဝါဒမ်ားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ သင့္တြင္ သင့္အဖြဲ႔အစည္း၏ မူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ား ရွိပါက၊ သင့္အဖြဲ႔အစည္းကို ဆက္သြယ္ပါ။ လုပ္ငန္းခြင္၏ ကိုယ္ေရးလုံၿခံဳမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္ရယူရန္၊ လုပ္ငန္းခြင္ ကိုယ္ေရးလုံၿခံဳမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ တြင္ ၾကည့္ပါ။

လုပ္ငန္းခြင္ကို တာဝန္သိသိ အသုံးျပဳျခင္း
သင့္အဖြဲ႔အစည္း၏ မူဝါဒမ်ားအျပင္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ တာဝန္သိအသုံးျပဳမႈကို ေသခ်ာေအာင္လုပ္ရာတြင္ ေထာက္ကူျဖစ္ေစရန္ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔က ဖန္တီးထားပါသည္။
လုပ္ငန္းခြင္ API ထဲ ဝင္သုံးေသာအခါ၊ သင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ပလက္ေဖာင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒ ကို လိုက္နာရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္ကို အသုံးျပဳေသာအခါ၊ သင္က-
  • မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း မဝွက္ထားရပါ၊ အျခားတစ္ဦးဦးအျဖစ္ အေယာင္မေဆာင္ရပါ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးဦးႏွင့္ သို႔မဟုတ္ အုပ္စုအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈရွိသည္ဟု မွားယြင္းစြာ မေဖာ္ျပရပါ။
  • ကေလးမ်ားကို အျမတ္ထုတ္ေသာ၊ ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ မပါဝင္ရပါ။
  • တရားမဝင္ေသာ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိေသာ၊ ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ၊ အေယာင္ေဆာင္ေသာ၊ လွည့္စားေသာ သို႔မဟုတ္ အသေရဖ်က္ေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဥပေဒမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ မိမိကိုယ္မိမိ ကိုယ္လက္အဂၤါဖ်က္ ျဖတ္မႈ၊ မူမမွန္ အစားစားမႈ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးအလြဲသုံးစားမႈတို႔ကို ေၾကာ္ျငာေသာ သို႔မဟုတ္ အားေပးေထာက္ခံေသာ အေၾကာင္းအရာကို မဖန္တီးရပါ သို႔မဟုတ္ မျပသရပါ။
  • ဥပေဒမ်ားကို မခ်ိဳးေဖာက္ရပါ သို႔မဟုတ္ Facebook သို႔မဟုတ္ တတိယပါတီ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို မခ်ိဳးေဖာက္ရပါ။
  • အလုပ္ခြင္ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ဦးဦး၏ အလုပ္ခြင္အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို မေႏွာင့္ယွက္ရပါ။
  • Facebook က တရားဝင္အခြင့္ေပးမထားေသာ နည္းနာမ်ား (ဖယ္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ ကာျခင္း အပါအဝင္) ျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ သို႔မဟုတ္ ဆိုင္ရာေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္တို႔ထဲ မဝင္ရ၊ ဝင္ခြင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေရွာင္တိမ္း၍မဝင္ရ၊ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ သို႔မဟုတ္ ဆိုင္ရာစနစ္မ်ား၊ စကားဝွက္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေကာင့္မ်ားထဲ တရားဝင္အခြင့္မရွိဘဲ ဝင္ခြင့္ရေအာင္ အားမထုတ္ရပါ။
  • Facebook က ေဖာ္ျပခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳမထားေသာ တတိယပါတီအား အက္မင္ဝင္ခြင့္တိုကင္ကို မွ်မေဝရပါ သို႔မဟုတ္ အလားတူေသာ ဝင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို ခြင့္မျပဳရပါ။ ယင္းအက္မင္ဝင္ခြင့္ကို အတည္ျပဳထားေသာ တတိယပါတီအား တိုကင္ျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အက္ပ္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ခြင့္ျပဳရန္ သင္ ဆုံးျဖတ္သည့္အခါ၊ Facebook က အတည္ျပဳထားသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အတိုင္းအတာအထိႏွင့္ သင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီသည့္ အတိုင္းအတာအထိသာလွ်င္ သင္က တတိယပါတီကို သင့္ေဒတာအေၾကာင္းအရာထဲ ဝင္ခြင့္အတြက္ ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတတိယပါတီဝင္ခြင့္ (ဥပမာ ဝင္ခြင့္တိုကင္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အက္ပ္ခြင့္ျပဳခ်က္ ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္) ကို အလြဲသုံးစားျပဳထားသည္ဟု သို႔မဟုတ္ အလြဲသုံးစားျပဳမည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔က ယုံၾကည္လွ်င္၊ ယင္းတတိယပါတီဝင္ခြင့္အတြက္ ကန္႔သတ္ရန္ အခြင့္အေရးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ လက္ဝယ္ထားရွိသည္။
  • ဗိုင္းရတ္မ်ား၊ မဲလ္ဝဲ သို႔မဟုတ္ အျခား ခိုးဖ်က္အသုံးခ်ကုဒ္ကို အပ္လုဒ္မတင္ရပါ၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ သို႔မဟုတ္ ဆိုင္ရာစနစ္မ်ား (ဝန္ေဆာင္မႈျငင္းပယ္မႈေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စာမ်က္ႏွာပုံေဖာ္တင္ျပမႈ သို႔မဟုတ္ အျခားလုပ္ငန္းခြင္ အသုံးခ်ႏိုင္စြမ္းကို ေႏွာင္ယွက္ျခင္း) ကို ဖ်က္ဆီးႏုိင္ေသာ၊ ပိတ္ေစႏိုင္ေသာ၊ ဝန္ပိေစႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ အရာမွန္သမွ် မလုပ္ရပါ။
လုပ္ငန္းခြင္ကို အသက္ ၁၃ ႏွစ္ထက္ ငယ္ေသာ ကေလးမ်ားအား လမ္းညႊန္မျပရပါ၊ သို႔ျဖစ္၍ သင္က အသက္ ၁၃ ႏွစ္ထက္ ငယ္လွ်င္ သင့္ကို ဝန္ေဆာင္မႈထဲ ဝင္ခြင့္ရရန္ သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိျပဳပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ သင္၏ တုံ႔ျပန္အႀကံျပဳခ်က္
ကေလးလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာပုံမ်ား၊ အျခား တရားမဝင္ သို႔မဟုတ္ ေစာ္ကားေသာ အရာပစၥည္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္၊ အသုံးျပဳသူမ်ား သို႔မဟုတ္ တတိယပါတီမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔က က်ိဳးေၾကာင့္သင့္ ယုံၾကည္ရေသာ အရာပစၥည္းတို႔ကို ရွာေဖြရန္အတြက္ Facebook က ေအာ္တိုစက္အသုံးခ်နည္းပညာမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးခ်ႏုိင္ပါသည္။
သင္၏ ေဒတာ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုက ဤလက္သင့္ခံႏိုင္ေသာ အသုံးျပဳမႈမူဝါဒ၊ သင့္အဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ငန္းခြင္အင္တာပ႐ိုက္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔က ယုံၾကည္လွ်င္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔က (သို႔ေသာ္ တာဝန္မရွိပါ) ၄င္းေဒတာ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာ၏ ဝင္ခြင့္ကို ဖယ္ရွားႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ႏုိင္ပါသည္။ Facebbok က သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္အဖြဲ႔အစည္းအား အဆိုပါလုပ္ရပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ သတိေပးခ်က္ကို ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားမႈမရွိခဲ့လွ်င္ ေပးပါမည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တုံ႔ျပန္အႀကံျပဳခ်က္အားလုံးကို ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း၊ သတိျပဳရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔က သင္၏မွတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို သင့္အတြက္ တာဝန္မရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ နစ္နာေၾကးမရွိဘဲ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။

အက်ိဳးသက္ေရာက္ေန႔စြဲ- ေမလ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၈