How do I stop videos from playing automatically in my Workplace News Feed?

ဤအကူအညီ စာမျက်နှာကို သင့်မိခင်ဘာသာစကားနှင့် မဖော်ပြနိုင်သေးပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်သော ဘာသာစကားတစ်ခုကို ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးချယ်ပါ -
You can turn Workplace's video auto-play settings on or off.
To stop videos from playing automatically on your computer:
  1. Click your profile picture in the bottom-left of Workplace, then click Settings.
  2. Click Videos.
  3. Click the dropdown menu next to Auto-Play Videos and select Off.
ဤသတင်းအချက်အလက်အတွက် ကူညီမှုရှိခဲ့သလား။